Kontakt:

Biuro projektowe:

Joanna Święcka
kontakt@szelagowska.studio
+48 577 264 777

Management:

Maria Grzesiak
maria@maniadesign.com.pl
+48 530 117 276

Ważne – nie przyjmujemy zgłoszeń do programu!

Castingi do programów z moim udziałem prowadzą kanały:  TVN, HGTV oraz TVN Style. Informacji szukajcie tu: hgtv.pl/castingi,3567,n 

Regulamin konkursu „CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ”

Kategorie: • Autor: Komentarze ()

Regulamin konkursu CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ 

1. Zasady ogólne

a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „czysta przyjemność”, zwanego dalej „konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzcy oraz wręczenia nagrody.

b) Organizatorem Konkursu, odpowiedzialnym za jego regulaminowe przeprowadzenie jest, Dorota Szelągowska, zwana dalej „organizatorem”.

c) Konkurs jest organizowany na portalu Facebook, na oficjalnym profilu Dorota Szelągowska, pod adresem https://www.facebook.com/szelagowska.dorota/ 

d) Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 17.12.2020 do 20.12.2020. Zgłoszenia przesłane poza ustalonym terminem nie są brane pod uwagę w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagrody. 

e) Celem konkursu jest promocja produktów marki Aroma Home & Dorota wśród użytkowników portalu Facebook.

f) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie maniadesign.com.pl, do której odsyła post konkursowy opublikowany na profilu https://www.facebook.com/szelagowska.dorota/, wraz z informacją o konkursie z możliwością zapoznania się z treścią regulaminu. 

g) Zakazuje się dostarczania przez uczestników konkursu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, poniżające, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym. 

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

a) Konkurs jest skierowany do osób fizycznych i mających zdolność do czynności prawnych - pełnoletnich, a powyżej 13. roku życia lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - za zgodą ich opiekunów prawnych (zwany dalej jako „uczestnik konkursu”).

b) Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w konkursie jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym Facebook - www.facebook.com.

c) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. 

3. Przebieg konkursu

a) Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane wraz z linkiem odsyłającym do treści regulaminu na oficjalnym profilu Doroty Szelągowskiej na portalu Facebook, prowadzonym na stronie https://www.facebook.com/szelagowska.dorota/ 

b) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zabawnego zdjęcia pokazującego przygotowania do świąt. 

c) Praca konkursowa musi zostać opublikowana w przedziale czasowym od 17.12.2020 do 20.12.2020.

d) Prace konkursowe nadesłane po wyznaczonym terminie nie są uwzględnianie w procesie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z profilu Doroty Szelągowskiej na Facebooku prac konkursowych: 

  • które są niezgodne z regulacjami portalu Facebook;
  • które zawierają treści naruszające dobra osobiste, rasistowskie, ksenofobiczne, wulgarne, poniżające, ośmieszające, nawołujące do nienawiści etc., także w formie częściowo wykropkowanej;
  • odnośnie których istnieją uzasadnione podejrzenia, że naruszają prawa innych osób fizycznych i prawnych, w tym w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie korzystające z wizerunku osób trzecich;

f) Po zakończeniu konkursu, Juror, w osobie Doroty Szelągowskiej wyłoni 3 prace konkursowe, w ocenie Jurora najlepsze, z biorących udział w konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z regulaminem, zgodność z zadaniem konkursowym i kreatywne podejście do zadania, przy czym ze względu na specyfikę zadania wybór ten będzie mieć charakter subiektywny. 

g) O wynikach konkursu zwycięzca zostanie poinformowany dnia 21.12.2020 za pośrednictwem portalu Facebook, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy konkursu w komentarzu pod postem konkursowym w formie oznaczenia profilu tej osoby.

h) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia nazwiska/osobistego profilu Facebook w mediach społecznościowych celu informowania o wynikach konkursu.

i) Organizator konkursu w komentarzu pod postem konkursowy poprosi o podanie w wiadomości e-mail do organizatora (biuro@maniadesign.com.pl) następujących danych, niezbędnych do przyznania nagrody: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny (adres zawiera ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Powyższe dane będą wykorzystywane przez Organizatora konkursu wyłącznie w celu doręczenia Zwycięzcy nagrody. W celu sprawnego przesłania nagrody organizator prosi o przesłanie danych do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Nagrody

a) Trzej zwycięzcy konkurs otrzymają następujące nagrody – po jednym zestawie produktów do sprzątania domu z linii Czysta przyjemność. 

b) Nagroda nie podlega wymianie na inne towary i usługi, ani na jej równowartość pieniężną.

c) Nagroda rzeczowa jest wysłana do zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej w terminie maksymalnie 30 dni od uzyskania od zwycięzcy prawidłowych danych do wysyłki nagrody.

5. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Konkursu

a) Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu i wręczenia nagrody na adres mailowy biuro@maniadesign.com.pl. 

b) Reklamacja powinna zawierać wskazanie powodu reklamacji i żądanie uczestnika.

c) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

d) Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, co nie wyklucza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

e) Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do organizatora, a nie administratorów i pomocy technicznej Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook do odpowiedzialności wobec każdego uczestnika konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym konkursem.

6. Własność intelektualna i ochrona wizerunku

a) Uczestnik jest zobowiązany wykonać pracę konkursową samodzielnie. Zgłaszając ją do udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oświadcza, że publikacja pracy konkursowej nie narusza żadnych praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych. 

b) Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu, a przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec organizatora nagród, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora nagród z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko organizatorowi nagród, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego organizatora nagród.

c) W zakresie w jakim zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, uczestnicy, których prace konkursowe zwyciężyły w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie utworów we wszelkich znanych technikach, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego.

d) W sytuacji, gdy w ramach wykonania zadania konkursowego został wykorzystany wizerunek uczestnika lub osoby trzeciej, w sposób pozwalający na ich identyfikację, uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę osoby trzeciej na wykorzystywanie jej wizerunku w konkursie. 

7. Ochrona danych osobowych

a) W celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w konkursie.

b) Administratorem danych osobowych jest firma PRACOWNIA Dorota Szelągowska - Wawro z siedzibą w Warszawie, ul. Fort Służew 1b lokal K2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).

c) Administrator danych osobowych przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności uczestników konkursu.

d) Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych uczestników konkursu: imię, nazwisko oraz pseudonim, jeśli jest używany na profilu uczestnika na portalu Facebook - dane te są podawane przy przesyłaniu pracy konkursowej. W przypadku zwycięzców konkursu organizator w celu dostarczenia nagród pobiera dodatkowo od zwycięzców numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny. 

e) Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe uczestników nie są przekazywane stronom trzecim w szczególności w celach marketingowych. Wyjątkiem udostępnienia danych są obowiązki wynikające z innych przepisów prawa oraz dostarczenia zwycięzcom nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej.

f) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń związanych z ich uczestnictwem w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

g) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia sprzeciwu,

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

h) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że ich dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

i) Uczestnik konkursu w przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@maniadesign.com.pl.

j) Udostępnienie organizatorowi danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.

k) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia zbieranych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

l) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą podlegały profilowaniu.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

a) W związku z faktem, iż konkurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii elektronicznych, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady portalu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest konkurs.